A féregtelenítés egy antihelmintikum


Békés Megyei Népújság, Ma már eredményesen küz­dünk a régebben a féregtelenítés egy antihelmintikum károkat okozó számos baromfi­betegség ellen, mint például a baromfipestis, a baromfitífusz, de az orsóférgesség továbbra is tömegesen szedi áldozatait. Ez nem elsősorban a gyorsan bekö­vetkezett nagyszámú elhullás­ban nyilvánul meg, mint például a baromfikolera esetében, hanem az állatok fejlődése megáll, las­san vérfogyottakká válnak, ét­vágytalanok lesznek, és ha nem hajtjuk M belőlük időben a fér­geket, elsenyvednek, vagy az el­lenállását vesztett állat vala­mely más betegség áldozatává válik.

a féregtelenítés egy antihelmintikum

A betegségei a baromfi bélcsa­tornájában élő orsóférgek As- caridia-k okozzák. Ezek —, amint a nevük is mutatja — két végükön kissé elvékonyodva or­sóhoz hasonlatosak.

Színük sár­gásfehér, és a kifejlett férgek 5— 11 centiméter hosszúságúak. Egyetlen bélben megtelepedett ivarérett orsóféreg naponta több 10 ezer petét is képes üríteni.

hogyan lehet tudni, hogy van egy féreg

Meg­felelő körülmények között ezek a peték akár 2 évig is megtart­hatják fertőző képességüket a külvilágon. A fertőzőképes pe­ték a szájon át, a fertőzött takar­mánnyal vagy ivóvízzel jutnak az emésztőcsőbe. Itt a lárvák 24 Óra alatt kikelnek és befurakod­nak a bél nyálkahártyájába, majd visszavándorolnak a bél üregé­be.

Posts navigation

A fiatal csirkékben a fertő­zést követő 4, az idősebbekben 6— 8 hét múlva már megindul­hat a peték ürítése. Amikor a lárvák behatolnak a bél nyálkahártyájába, ott sé­rüléseket hoznak létre, vérzé­sek keletkeznek, a nyálkahár­tya pedig hurutos állapotba ke­rül.

a mikroparazitákat általában a

Romlanak a felszívódási vi­szonyok, vitaminhiány keletke­zik. Nemegyszer bontottam olyan baromfihullát, amelynek vékonybelét teljesen elzárták az orsóférgek.

a féregtelenítés egy antihelmintikum auricles platyhelminthes

Először talán csak az tűnik fel, hogy a csirkék fejlődése megállt, a növekedésben elmaradtak, ét­vágyuk szeszélyes. Később vér­fogyottakká válnak, étvágytala­nok lesznek, esetleg hasmenés lép fel, rohamosan soványodnak, majd elsenyvednek.

A féregtelenítés egy antihelmintikum, hogy a bántalom egész állomá­nyokat érint. Az ilyen állományok vizsgálatakor gyakran találkozom a boncolási lelettel is igazoltan az orsófér­gesség jellemző klinikai képé­vel. Régóta ismert tény, hogy az optimális takarmányozás és — mint arra több szerző is rámu­tatott — főként az állati fehér­jékkel való ellátottság nagyobb ellenállóképesseget ad az orsó­férgekkel szemben, mint a nö­vényi fehérjék, különösen a féregtelenítés egy antihelmintikum egyoldalú abraktakarmányok etetése.

Tudni kell, hogy az orsófér­gesség iránt elsősorban a fiatal csirkék fogékonyak, amelyek már akár napos korban fertő­ződhetnek. A betegség súlyosabb kártétele is főként a 4 hónapos­nál fiatalabb csirkeállományo­kat érinti.

Néhány esetben — rózsaszínű férgek a baromfiállomány féregtelenítését elvégeztem — bélsárvizsgálatok- kal kívántam meggyőződni a sú­lyosan beteg csirkeállománnyal együtt tartott, de kitűnő erőnlé- tű és termelésű tyúkok orsófér­ges fertőzöttségéről is.

a féregtelenítés egy antihelmintikum

A vizs­gálatok legtöbbször kimutatták a tyúkok enyhe fokú fertőzött- ségét a féregtelenítés egy antihelmintikum, anélkül, hogy ez bármi­féle klinikai tünetben nyilvánult volna. Annak ismeretében, hogy egy- egy orsóféreg naponta a peték tömegét produkálja, és ezek akár 2 évig is fertőzőképesek marad­hatnak a külvilágban — elpusz­tításuk pedig meglehetősen körül­ményes —, érthető, hogy a be­tegség elleni védekezés nem könnyű feladat.

Blogarchívum

Az orsófévges- ség megszüntetése a fertőzött ál­latok egyetlen kezelésével akkor sem volna lehetséges, ha olyan gyógyszerrel rendelkeznénk, amely valamennyi orsóférget el­pusztítana vagy kihajtana a bél­csatornából — az újrafertőződés lehetősége folytán. Sajnos a háztáji állományokban a bajt többnyire csak akkor veszik ész­re, vagy legalábbis akkor jelzik, amikor a csirkékben a fertőzött- ség súlyosabb klinikai jelei is észlelhetők: vérfogyottak, fejlő­désük elakadt, vagy több állat már senyvessé is vált és a féregtelenítés egy antihelmintikum peték milliárdjaival fertőzték környe­zetüket.

Tapasztalataim szerint ilyenkor a takarmányba kevert antihelmintikum már nem váltja ki a várt hatást, mert éppen a legfertőzöttebb csirkék nem fo­gyasztanak elegendő mennyisé­get a gyógyszeres takarmányke­verékből. Gyakorlatomban a leghatéko­nyabb eredményt a benzines ke­zelés adta, és még akkor is ér­demes az állatokat egyedenként kezelni, ha az munkaigényes eljárás.

Rendszeres olvasók

Az orvosi benzint szon­dával viszem a begybe, de főtt krumpli etetése után a burgo­nyamasszától kitömött begybe a bőrön keresztül, fecskendővel is injiciálható a gyógyszer, minden nehézség nélkül. A benzin adagja 2 ml testsúly­kilogrammonként, de én rend­szerint ennek a kétszeresét adagolom, minden káros követ­kezmény nélkül.

A gyógyszer- könyv a benzin terápiás adagjá­nak 4—7-szeresét sem tartja ár­talmasnak! A benzin applikálásakor arra kell nagyon ügyelni, hogy ne juthasson a légcsőbe, mert lég-1 zésbénulást akozhat. A befecs­kendezéskor ez a lehetőség ki­zárt, de ha szondával applikál­juk, erre különösen figyelemmel kelj lenni.

Anthelmintikus kutya oltás előtt. Kutya oltása veszettség ellen.

Miután a szokásos, fertőtlení­tő szerekkel szemben az orsófér­gek petéi rendkívül ellenállóalt, és a kezeléssel egyidőben azok maradéktalan megsemmisítése nem lehetséges, kénytelenek va­gyunk 3 hét múlva — mielőtt az újabban felvett petékből ki­kelt férgek ivaróretbékké válná­nak — a gyógykezelést megis­mételni, A benzines kezelést követően hamarosan megélénkül az állo­mány, s étvágya visszatér.

Ek­kor biztosítottam részükre az optimális takarmányozást, és le­hatom azokat PhylasollaL A második kezelést valamely ta­karmányba kevert antihelmin- tikummal például Adcarattal stb. Az orsóférgesség mielőbbi fel­ismeréséhez ajánlatos valameny- nyi baromfihulla felboncolása, a baromfiváigáskor is ajánlatos el­lenőrizni a vékonybél tartalmát. Az orsóférgességre a féregtelenítés egy antihelmintikum vagy jellemző klinikai tünetek észle­lésekor a kórkép tisztázása cél­jából sürgős állatorvosi segítsé­get kell kérni.

Fertőzöttség esetén mielőbb el kell végezni az állatok program szerinti gyógykezelését. Különösen gondot kell fordí­tani a féregtelenítés egy antihelmintikum higiéniás viszonyokra a megfelelő elhelyezésre, az ete­tő- és itatóedények naponkénti gondos tisztogatására stb.

Békés Megyei Népújság, 1974. szeptember (29. évfolyam, 204-228. szám)

A kémiai anyagokkal szemben ellenálló féregpeték elpusztítá­sára a legmegfelelőbb eljárás az 5 százalékos forró lúg vagy a 2—5 százalékos hidrocigénlúg. A különböző korú baromfiál­lományokat egymástól elkülö­nítetten kell tartani. Az igényeknek megfelelő ta­karmányozással és a rendszeres vitaminellátással mindenkor gondoskodni kell a baromfiak jó ellenállóképességéről.

Radnai István a féregtelenítés egy antihelmintikum Szüreti tudnivalók A legtöbb szőlőfajta bogyója augusztusban zsendül. Az ere­deti zöld színt zöldessárga, aranysárga vagy sötétebb szín váltja fel és ezzel megin­dul az érés rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamata!.

Akár ét­kezésre, borkészítésre, vagy el­tartásra szüretelünk majd. A színelő sze­dések alkalmával csak teljesen száraz fürtöket szedjünk le a tőkéről, hogy a penészesedéi­ből, »rothadásból eredő károkat megelőzzük. Ezt szem előtt tartva, kerüljük el a bogyók viaszbevonatának ledörzsölését Egyes fájják kocsánya Ham­burgi muskotály, Glória H igen törékeny, ezek szedésénél legyünk még óvatosabbak. Borkészítésre, néhány kettős­hasznosítású fajtától eltekintve, a borszőlőfajták alkalmasak.

Ezek érettségének megállapítá­sánál a bogyók cukorfoka a legdöntőbb.

A szüretet a teljes­érés időszakában kell elkezde­ni. Ezek közül a. A szüret idejére alaposan taka­rítsuk ki és fertőtlenítsük a borkészítés helyiségeit hozzuk rendbe, javítsuk ki, tisztítsuk meg a szüretelőedényeket, sző­lőfeldolgozó gépeket és eszkö­zöket.

Mi a féregtelenítés?

A téh eltartásra ite érdemes gondolni Erre a célra a laza fürtű, nehezen rothadó fajtáikat hagyjuk meg. Igen jól bevált tárolásira az Afuz Ali, a Clsiri. A kije­lölt tárolót minden évben fer­tőtleníteni és meszelni kell Légköbméterenként 2 gramm ként égessünk eL Tárolási cél­ra kizárólag a teljesen érett, s miniden tekintetben, ép és egész­séges fürtöket válasszuk ki. Persze idősebb állatok is megbetegedhetnek, főleg ta­vasszal és ősszel, a takarmány­változás idején.

A bélbetegségek egyes tüne­teit a tenyésztő nemigen veszi észre, mert ezek részben csak rövid időre láthatók, és bá- a féregtelenítés egy antihelmintikum, étvágytalanság for­májában mutatkoznak. A he­veny tünetek ellenben szemmel jól láthatók. A hátsó lábak, a farok és a végbéltájak a töb- bé-kevésbé erős hasmenés kö­vetkeztében nedves és piszkos lesz.

A bélsár folyékony alak­ban választódik ki, és mint a legtöbb bélbetegség, rothadó dispepsia következménye, ezért rossz szagú és habosán erje­dő, A székrekedés erős felfú­vódással puffadással együtt a féregtelenítés egy antihelmintikum felléphet. Az ellenállóképes ál­latok egyéb megbetegedései rö­vid időn belül magúktól meg­gyógyulnak. A hasmenéses ál­latok a növekedésben álta­lában visszamaradnak.

  • A farmakológia alapjai | Digitális Tankönyvtár
  • Kutyák oltási és féregtelenítő programja.
  • Terhesség a paraziták kezelése után
  • Milyen gyógyszert adhatunk a férgekhez
  • Féreg és paraziták gyógyszere az emberekről
  • Az itt megjelentetett anyagok a szerző saját tulajdonát képező szellemi termékek, melyek nyilvános felhasználásához pl.
  • Dr. Radnai István (állatorvos) - A toll és a fecskendő összetartoznak: A macskák orsóférgessége

A heveny kórokozók fellé­pésekor — az állati szer­vezet erős vízvesztesége kö­vetkeztében — csökken a vér­ben a nátrium és más ásványi anyag, a féregtelenítés egy antihelmintikum növekszik a savtartalom. A vérben a vál­tozás keringési zavarokat okoz­hat, amely szívkollapszussal vagy akut szívrohammal vég­ződhet. Ha a betegség krónikus lezajlású, a halál az általános gyengeség miatt következik be.

A -legtöbb tenyésztő kokcidió- zis fertőzésre gondol, amikor hasmenést észlel. Pedig gyak­ran más ok is közrejátszhat a hasmenés előidézésében, példá­ul a környezet a féregtelenítés egy antihelmintikum hatása, a tavaszi, őszi átmeneti idő­bélbetegsége szak, meghűlés» ártalom, túl­zsúfolt, nedves, huzatos istál­ló, hirtelen takarmányváltozás, fagyott, romlott takarmány.

Te­hát a legkülönbözőbb tényezők játszhatnak közre, így igen ne héz a pontos diagnózis felállí­tása. Dizentéria hasmenés kelet kezhet azáltal is, ha a vékony­bélben csökken a fermentációs folyamat. Így a vastagbélbe emészthetetlen szénhidrát, zsír, fehérje jut Ezenkívül a rotha­dási folyamatok következtében a bélben a féregtelenítés egy antihelmintikum fejlődnek, ki alakúi a felpuffadás jelensége.

Ha a vakbél emészthetetlen fe­hérje alkotórészeket ürít az emésztéshez szükséges baktéri um-fauna összeállításában vál­tozás keletkezett. Ehhez járul­hat még valamilyen baktériu­mos természetű bélfertőzés, melynek következtében a táp anyagok, reszerpciója már nem szavatolható. Az okok sokrétű­sége nagyon megnehezíti a betegség céltudatos gyógykeze­lését Elsősorban a megelőzés­re van tehát szükség.

Így a tenyésztő legfontosabb tenniva lója az optimális tartási fetté­telek megteremtése. Tisztaság, száraz, huzatmentes hely, vál­tozatos takarmányozás rendsze­res biztosítása.

a féregtelenítés egy antihelmintikum paraziták és kezelésük velük

Miután a baktériumos bélfer­tőzés gyakran a látensen rej­tetten megbetegedett anyaál­lattól származik, felül kell vizsgálni az anyákat, mélyek nek a fiókái gyakran hasmené- sesek, és a tenyésztésből teljesein el kell különíteni. Értékesebb tenyészállatokat gyógyszerrel érdemes kezelni; Baktériumos vagy parazitás fertőzéseknél szulfanamidokat vagy antibiotikumokat adnak.

Az adagolás és a felhasználás módját azonban minden eset­ben az állatorvos állapítja meg.